Vedtekter

for Borre Historielag

 

§ 1      Formål         

Borre Historielags formål er å vekke og styrke den historiske interessen i Horten kommune.

§ 2      Målsettinger

-      Historielaget skal arbeide for å gjøre lagets formål allment kjent.

-      Historielaget skal gjennom informasjon og opplysningsarbeid bidra til å synliggjøre kulturminner og verne om den kulturarven som tidligere slekter har etterlatt seg.

-       Historielaget skal i sitt årsskrift, Borreminne, samle og utgi lokalhistoriske artikler.

-      Historielaget skal ved sitt virke fremme og pleie medlemmenes interesse for historie og kultur.

-      Ta vare på og videreutvikle de muligheter som eiendommen Bruserød gir laget.

-      Historielaget skal samarbeide med andre historie- og kulturfremmende lag, foreninger og institusjoner.

§3       Medlemskap

Alle med interesse for lagets formål og virke kan bli medlemmer. Innmelding skjer ved å ta kontakt med lagets kasserer eller et av de øvrige styremedlemmene.

§ 4      Æresmedlemmer

Særlig fortjente medlemmer og andre som Borre Historielag vil hedre, kan av årsmøtet tas opp som æresmedlemmer. Det utarbeides nærmere retningslinjer for utnevning av æresmedlemmer.

§ 5      Årsmøtet

-      Årsmøtet er lagets høyeste myndighet og holdes om våren innen 15. mai.

-      Kunngjøring (annonsering i lokalaviser) må skje med én måneds varsel.

-      Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må gjøres kjent for styret  3 (tre) uker før møtet.

-      På årsmøtet skal styret legge fram årsmelding og handlingsplan, regnskap og budsjett. Historielagets regnskapsår er fra 01.04. til 31.03.

-      Styrets medlemmer har ikke stemmerett i saker de selv fremmer. (For eksempel årsmelding, handlingsplan, regnskap og budsjett).

Årsmøtet skal ha følgende program:

1.    Åpning ved historielagets styreleder

2.    Konstituering av årsmøtet:

a.    Valg av møteleder

b.    Valg av møtereferent/protokollfører

c.    Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen

3.    Årsmelding.  

4.    Regnskap med revisorberetning .

5.    Handlingsplan for kommende år.

6.    Innkomne saker og saker fremmet av styret.

7.    Budsjett og fastsetting av medlemskontingent.

8.    Valg.

§6 Valg

-      Styret skal ha 7 medlemmer og 4 varamedlemmer. Leder, sekretær, kasserer, 4 styremedlemmer og 4 varamedlemmer velges av årsmøtet. Forslag legges fram av valgkomiteen.

-      Det velges 2 revisorer etter forslag fra valgkomiteen.

-      Det velges en huskomite på 4 medlemmer etter forslag fra valgkomiteen.I tillegg velger styret ett av styremedlemmene til komiteen.

-      Det velges en arrangementskomite på 3 medlemmer med ansvar for lagets arrangementer og temamøter. I tillegg velger styret ett av styremedlemmene til komiteen.

-      Det velges en kjøkkenkomite på 3 medlemmer etter forslag fra valgkomiteen.

-      Det velges en arkivkomite på 2 medlemmer etter forslag fra valgkomiteen.I tillegg velger styret ett av medlemmene til komiteen.

-      Det velges en turstikomite på 3 medlemmer etter forslag fra  valgkomiteen. I tillegg velger styret ett av medlemmene til komiteen.

-      Det velges en valgkomite på 3 medlemmer etter forslag fra styret. Komiteen skal tilstrebe en valgordning slik at ikke alle medlemmer er på valg samtidig.

Styrets leder velges for 1 (ett) år.  De øvrige styremedlemmene og varamedlemmene velges for 2 (to) år. Medlemmene i komiteene velges også for 2 (to) år.

Revisorene og valgkomiteen velges for 2 (to) år.

Dersom årsmøtet ber om det, gjennomføres valgene skriftlig. Ellers foretas valgene ved håndsopprekning. Sakspapirer sendes direkte til medlemmer med e-postadresse. De øvrige vil kunne få innsyn i dokumentene på sted nevnt i innkallingen/annonsen. For øvrig deles papirene ut på møtet.

§ 7      Ekstraordinært årsmøte

Hvis flertallet i styret eller 25 medlemmer krever det, må styreleder innkalle til ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel. Til ekstraordinært årsmøte kan bare de saker behandles som er nevnt i innkallingen. Sakspapirer sendes direkte til medlemmer med e-postadresse. De øvrige vil kunne få innsyn på sted nevnt i innkallingen.

§ 8      Komiteenes arbeid

Huskomiteen,  arrangementskomiteen, kjøkkenkomiteen, arkivkomiteen, turstikomiteen og valgkomiteen konstituerer seg og velger selv sin arbeidsform. Styret i historielaget har ansvar for at det utarbeides praktiske retningslinjer for komiteenes arbeid.

§ 9      Borreminnekomiteen

Styret har ansvar for at laget til enhver tid har en Borreminnekomite. Komiteen skal være en redaksjonskomite som hvert år skal tilstrebe å utgi en samling av historiske artikler/skrifter. Komiteen skal/bør engasjere eksterne krefter til å skrive innleggene. Komiteen skal drive sin virksomhet innenfor rammene av Borre Historielag, men i nært samarbeid med andre lag og foreninger. Komiteens regnskap skal føres av Borre Historielag. Komiteen skal imidlertid ha budsjettansvar og ansvar for å drive økonomisk forsvarlig. Innenfor rammene av komiteens økonomi og i samarbeid med styret fremmer komiteen forslag til disponering av midler komiteen har opparbeidet gjennom sin drift. Komiteen skal ha anledning til å avsette fonds til senere drift og må i samarbeid med styret ha anledning til å godtgjøre for arbeid som gjøres.Styret har ansvar for at følgende komite etableres:

-      Ansvarlig redaktør.

-      Et medlem utpekt av og blant styremedlemmene i Borre Historielag.

-      3 øvrige medarbeidere.

§ 10    Vedtektsendringer

Ved vedtektsendringer må endringsforslag være sendt styret i god tid før årsmøtet, senest 3 uker  før møtet. Av økonomiske grunner sendes endringsforslagene bare til medlemmer med e-postadresse. Øvrige medlemmer vil i innkallingen bli gjort kjent med sted for innsyn. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmene..Vedtektsendringene trer i kraft fra endringstidspunktet såfremt ikke annet er nevnt i vedtaket.

§ 11    Styrets myndighet og oppgaver

-      Styret er lagets høyeste myndighet og ansvarlig organ i årsmøteperioden.

-      Styret leder laget etter disse vedtektene og de vedtak som er gjort av årsmøtet.

-      Leder innkaller til møter i styret. Det skal avholdes minst 6 styremøter hvert år.

-      Ett varamedlem, fortrinnsvis 1. varamedlem, bør delta på styremøtene.

-      Hvis valgte styremedlemmer/varamedlemmer slutter å fungere i sitt verv i årsmøteperioden, bestemmer styret hvem som skal overta vervet innenfor rammen av valgte medlemmer og varamedlemmer.

-      Styret forvalter lagets midler i den utstrekning ikke annet er bestemt.

-      Styret behandler saker fremlagt av styreleder eller de øvrige styremedlemmene.

-      Styret skal vedta aktiviteter og arbeidsoppgaver i inneværende årsmøteperiode.

-      Styret skal koordinere og stimulere komiteer og grupper slik at disse arbeider i pakt med formålsparagrafen og/eller årsmøtevedtak.

-      Styret skal arrangere og legge til rette for fellesarrangementer, turer og møter.

-      Styret skal informere medlemmene om lagets drift.

§ 12    Stemmeregler

På årsmøtet, i styret og i komiteene gjøres vedtakene med vanlig flertall. Ved stemmelikhet i hovedstyret teller styreleders stemme dobbelt.

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

§ 13    Oppløsning

Ved oppløsning av Borre Historielag skal årsmøtet velge en komite på 3 medlemmer som skal komme med forslag til hva som skal skje med lagets aktiva, inklusive eiendommen på Bruserød. Vedtak treffes normalt på neste årsmøte eller på ekstraordinært årsmøte som holdes tidligst 6 (seks) måneder etter at vedtak om oppløsning ble truffet. Vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall av de fremmøtte på årsmøtet. Vedtaket gjøres kjent i lokalpressen og til lagets medlemmer med e-postadresse.