Statutter for Borre Historielags komiteer:

A.     §1. Arrangementskomiteen  står for den praktiske gjennomføringen av arrangementer i Borre Historielags regi.

§2. Komiteen er underlagt Borre Historielags styre.

§ 3. Komiteen skal ha minst 3 medlemmer, foreslått av valgkomiteen. Disse velges av årsmøtet. I tillegg utpeker styret ett av styremedlemmene til komiteen.

§ 4. Komiteen konstituerer seg selv.

 

B.      §1. Arkivkomiteen har ansvar for registrering og dokumentering av Borre Historielags eiendeler på Bruserød, så som inventar, malerier / bilder, bøker, husgeråd og annet som har kommet / kommer i lagets eie.

§2. Komiteen skal ha 2 medlemmer, foreslått av valgkomiteen og valgt av årsmøtet. I tillegg utpeker styret ett av styremedlemmene til komiteen.

§ 3. Komiteen er underlagt Borre Historielags styre.

§ 4. Komiteen konstituerer seg selv.

 

C.      § 1. Turstikomiteen skal  utvikle nye turer i områder av kommunen.Komiteen vurderer fortløpende om etablerte turer bør / skal oppdateres. Den står for den praktiske planlegging og gjennomføring av turarrangementer i komiteens regi.

§ 2. Komiteen er underlagt Borre Historielags styre.

§ 3. Komiteen skal ha minst 3 medlemmer, foreslått av valgkomiteen og valgt av årsmøtet. I tillegg utpeker styret ett av medlemmene til komiteen.

§ 4. Komiteen konstituerer seg selv og står fritt til å trekke inn personer med kompetanse det er behov for, i arbeidet.

 

Statuttene ble forelagt årsmøtet 2012 ( 9. mai) og godkjent av det.

Audun Karlsen, sekr.